Writing instructions

ACTA ET COMMENTATIONES, SCIENCES OF EDUCATION
 AUTHOR GUIDELINES

 

The electronic variant of the article will be edited in Word, 5-10 pages in length.

The copyright is granted to ACTA ET COMMENTATIONES Journal, Sciences of Education.

The article will include the following main elements:

 • Title (English, Romanian);
 • Information about the authors (surname, name, ORCID ID, affiliation);
 • Abstracts (English, Romanian);
 • Keywords (English, Romanian);
 • Introduction;
 • Methods and materials used;
 • Obtained results and discussion;
 • Conclusion.

For the Sciences of Education series, which is part of the socio-human domain, only the highlighted elements are obligatory, the others are optional.

The TITLE will be written in English and in the article writing language, with the following parameters: capital letters, Bold, centred, font Times New Roman, font size -13.

The Name and full SURNAME of each author will be written from a new line, centred, followed by the scientific title, ORCID ID (from orcid.org) and affiliation (institution where the author works).

The Abstract (200-500 signs or 75-100 words) will be written in Romanian and English, without indentation, with left-right alignment and Font size 11.

The Keywords will be exposed in both Romanian and English and will include between 3-7 conceptual terms with the same format as the abstract (without indentation, with left-right alignment and Font size 11).

For example: in Romanian

APARIȚIA ȘI DEVENIREA DIDACTICII UNIVERSITARE:
IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
Ilie LUPU, dr. hab., prof. univ.
https://orcid.org/0000-0003-1375-3071
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Valeriu CABAC, dr., prof. univ.
https://orcid.org/0000-0002-2125-2974
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Rezumat. Deși a apărut aproape cu 900 de ani în urmă, didactica universitară s-a cristalizat abia în ultimele decenii drept un domeniu aparte al cunoașterii. În articol este descrisă evoluția didacticii, sunt analizate schimbările majore, care au loc în învățământul superior, sunt propuse elementele de bază ale didacticii universitare. Se preconizează că didactică universitară se transformă în e-didactică (teoria instruirii în medii digitale).

Cuvinte-cheie: didactica, învățământ superior, competență.

 

And in English:

APPEARANCE AND BECAME OF UNIVERSITY DIDACTICS:
THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Abstract. Although academic didactics appeared almost 900 years ago, it has crystallized as a special domain of knowledge only over the last decades. The article describes the evolution of didactics, analyzes the major changes taking place in higher education, as well as the basic elements of the university didactics. It is expected that academic didactics is transforming into e-didactics (the theory of digital media education)

Keywords: didactics, higher education, competence.

 

The article script will have the following parameters: font Times New Roman, font size– 13, left-right alignment, line spacing - 1,25, page size - A4, page margins: top, left, right - 2,25, bottom - 2 cm, indentation of first line in paragraph – 1 cm.

The Figures (pictures, diagrams, schemes) will be centered, immediately after the reference made in the text. Below the figure, there will be indicated its number and legend, the title being centered with Bold.

For example:

Figure 1. The distribution of educational systems from EU countries,
in under the main objectives of standardized national tests (levels ISCED 1 and 2)

 

Table number and title will be placed above, with centred alignment, and Bold Font. The text in the table will be written with font size 11.

For example:

Table 1. Learning Modules proposed in the 10-th grade

Bibliography / References

Within the text, the references will be numbered through figures exposed in square brackets (for example: [3, p.143], [5-8]). At the end of the article, they will be exposed in a separate list, in numerical sequence, as they are quoted in the text. Bibliographical resources will be presented as follows:

Bibliography

Books with a single author

 1. SOULET, J–F. Istoria comparată a statelor comuniste. Bucureşti: Polirom, 1998.
 2. PERMIN, A.; HANSEN, I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998.

Books with more than three authors

 1. STAN, N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004.

Articles and studies

 1. CHISTRUGA, M. Accesul la finanţe – constrângere la creşterea economică din Republica Moldova. În: Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie”. Chişinău: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2012, nr. 2, p. 90-98.
 2. ЕЛИЗАВЕТИН, А. Переговоры А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в Пекинском Аэропорту. În: Проблемы Дальнего Востока. Москва: РАН, 1992, №5, p. 44-62.
 3. RURAC, M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Chișinău: UASM, 2001, vol. 9, p. 95-99.

Other resources

 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
 2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005.
 3. Chairman Mao Talks to the People: Talks and Letters. 1956-1971. New York: Pantheon Books, 1974.

Internet resources

 1. ZUBOK, Vl. M.The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958 and 2 October 1959. In: CWIHP Bulletin 12/13, Fall/Winter 2001, p. 244-272. http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/New_Ev_CWAsia.pdf (vizitat 15.03.2008)

 

The reference list will be presented within reasonable limits. The references made to unpublished works will not be accepted.

 

The manuscripts will be submitted on the electronic address: reviste@ust.md

 

The manuscripts of the articles rejected by the official readers will not be returned to the authors. The articles submitted without considering the style, grammatical norms and requirements exposed above will be rejected.

 

Also, the article will be tested for similarities with the help of specialized anti-plagiarism software.

Accepted similarity coefficients: CS1<=25% and CS2<=5%.

If the limits of the similarity coefficients are exceeded, the articles will be rejected!

Success!

***********************************************************************************************

CERINȚE DE TEHNOREDACTARE ȘI PREZENTARE
A ARTICOLELOR PENTRU PUBLICARE
ÎN REVISTA ACTA ET COMMENTATIONES
SERIA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

Varianta electronică a articolului se editează în Word și se va încadra în volumul de 5-10 pagini.

Dreptul de publicare se acordă revistei ACTA ET COMMENTATIONES, seria Științe ale educației în exclusivitate.

Articolului ştiinţific va include următoarele elemente principale:

 • Titlu (engleză, română);
 • Informație despre autor / i (nume, prenume, identificator ORCID, afiliere);
 • rezumat (română, engleză);
 • cuvinte-cheie (română, engleză);
 • introducere;
 • metode şi materiale aplicate;
 • rezultate obţinute şi discuţii;
 • concluzii;
 •  

Pentru seria Științe ale Educației care face parte din domeniul socio-uman, obligatorii vor fi doar elementele bifate, restul sunt opționale.

 

TITLUL se scrie în limbile engleză şi de scriere a articolului, cu următorii parametri: cu majuscule, litere aldine (Bold), text centrat, font Times New Roman, dimensiune font 13.

 

Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autorilor se scriu din rând nou, centrat, urmat de titlul științific, identificatorul ORCID (orcid.org) și afilierea (instituţia în care activează autorul respectiv).

 

Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.

 

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).

 

 

 

De exemplu, în limba română:

APARIȚIA ȘI DEVENIREA DIDACTICII UNIVERSITARE:
IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
Ilie LUPU, dr. hab., prof. univ.
https://orcid.org/0000-0003-1375-3071
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Valeriu CABAC, dr., prof. univ.
https://orcid.org/0000-0002-2125-2974
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

Rezumat. Deși a apărut aproape cu 900 de ani în urmă, didactica universitară s-a cristalizat abia în ultimele decenii drept un domeniu aparte al cunoașterii. În articol este descrisă evoluția didacticii, sunt analizate schimbările majore, care au loc în învățământul superior, sunt propuse elementele de bază ale didacticii universitare. Se preconizează că didactică universitară se transformă în e-didactică (teoria instruirii în medii digitale).

Cuvinte-cheie: didactica, învățământ superior, competență.

 

Iar în limba engleză:

 

APPEARANCE AND BECAME OF UNIVERSITY DIDACTICS:
THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Abstract. Although academic didactics appeared almost 900 years ago, it has crystallized as a special domain of knowledge only over the last decades. The article describes the evolution of didactics, analyzes the major changes taking place in higher education, as well as the basic elements of the university didactics. It is expected that academic didactics is transforming into e-didactics (the theory of digital media education)

Keywords: didactics, higher education, competence.

 

Textul articolului va fi redactat cu următorii parametri: font Times New Roman, dimensiune font – 13, aliniere stânga-dreapta, spațiul între rânduri - 1,25, formatul foii - A4, câmpurile paginii: sus, stânga, dreapta - 2,25, jos - 2 cm, indentarea primei linii din paragraf – 1 cm.

 

Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, Bold.

 

De exemplu:

Figura 1. Distribuţia sistemelor educaţionale din ţările UE, după principalele obiectivele ale testărilor naţionale standardizate (nivelurile ISCED 1 şi 2)

 

Tabelele centrate, se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, centrat (Bold). Textul din tabel se va scrie cu mărimea caracterelor 11.

 

De exemplu:

Table 1. Modulele propuse pentru studiere în clasa a 10-a de liceu

Bibliografie

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [3, p.143], [5-8]) şi se prezintă la sfârșitul articolului într-o listă aparte în succesiune numerică, conform ordinii citărilor în text. Sursele bibliografice se redactează conform următoarelor indicații:

 

 

 

Carte cu un autor

 1. SOULET, J–F. Istoria comparată a statelor comuniste. Bucureşti: Polirom, 1998.
 2. PERMIN, A.; HANSEN, I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998.

Carte cu mai mult de trei autori

 1. STAN, N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004.

Articole, studii

 1. CHISTRUGA, M. Accesul la finanțe – constrângere la creşterea economică din Republica Moldova. În: Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie”. Chişinău: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2012. nr. 2, p. 90-98.
 2. ЕЛИЗАВЕТИН, А. Переговоры А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в Пекинском Аэропорту. În: Проблемы Дальнего Востока. Москва: РАН, №5, p. 44-62.
 3. RURAC, M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Chișinău: UASM, 2001. vol. 9, p. 95-99.

Alte surse

 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
 2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005.
 3. Chairman Mao Talks to the People: Talks and Letters. 1956-1971. New York: Pantheon Books, 1974.

Resurse Internet

 1. ZUBOK, Vl. M.The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958 and 2 October 1959. În: CWIHP Bulletin 12/13, Fall/Winter 2001, p. 244-272. http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/New_Ev_CWAsia.pdf (vizitat 15.03.2008)

 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.

 

Articolele se vor prezenta la adresa electronică: reviste@ust.md

 

Manuscrisele articolelor respinse de recenzenţi nu se returnează autorilor. Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior vor fi respinse.

De asemenea, articolul va fi testat pentru similitudini cu ajutorul unui software specializat anti-plagiat.

Coeficienți de similitudine acceptați: CS1<=25% și CS2<=5%.

În cazul în care limitele coeficienților de similitudine sunt depășite, articolele vor fi respinse!